Změny náhradního plnění 2017

Změny náhradního plnění 2017

Od 1. října 2017 dochází ke změně v evidenci náhradního plnění, a to na základě novely zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, provedené zákonem č. 206/2017 Sb., která, mimo jiné, stanovuje, že dodavatel (tj. zaměstnavatel) s více než 50 % podílem zaměstnanců se zdravotním postižením může dodat tzv. náhradní plnění pouze v případě, že nejpozději do 30 kalendářních dnů od jeho zaplacení vloží povinné údaje do elektrické evidence vedené Ministerstvem práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“) podle § 84 zákona o zaměstnanosti.

Evidence je od 3.10.2017 k dispozici na webových stránkách MPSV (viz tento odkaz) a dodavatel do ní zadává tyto údaje:

  • průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením za předchozí kalendářní rok pro účely výpočtu limitu stanoveného podle 81 odst. 3 zákona o zaměstnanosti
  • průměrné čtvrtletní přepočtené počty zaměstnanců dodavatele v daném kalendářním roce pro účely zjištění splnění podmínky zaměstnávání 50 % osob se zdravotním postižením
  • identifikační údaje dodavatele a odběratele
  • cenu dodaných výrobků, služeb či realizovaných zakázek bez DPH (jedná se o částku započitatelnou do náhradního plnění; může být i nižší než hodnota na faktuře, pokud se dodavatel s odběratelem dohodli např. na započítání nižší částky)
  • datum dodání výrobků, služeb nebo realizace zakázek
  • číslo dokladu, jímž byla vyúčtována dodávka výrobků, služeb nebo zakázek
  • datum zaplacení odebraných výrobků, služeb nebo realizovaných zakázek

Se zavedením evidence náhradního plnění dochází k odstranění povinnosti odběratele uvádět údaje o náhradním plnění v ohlášení o plnění povinného podílu. Odběratel tedy, tak jako dosud, bude ohlašovat Úřadu práce ČR do 15. února na předepsaném formuláři zda splnil či nesplnil povinný podíl včetně způsobů jeho plnění. Nebude již ale uvádět konkrétní informace o jednotlivých dodávkách, protože potřebné informace budou obsaženy v elektronické evidenci.

Aby mohl dodavatel náhradní plnění dodávat, bude muset zaměstnávat více než 50 % zaměstnanců na zřízených nebo vymezených chráněných pracovních místech, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, a to nově ve čtvrtletním přepočteném počtu. Doposud bylo podmínkou zaměstnávání 50 % osob se zdravotním postižením v ročním přepočteném počtu.

V souvislosti s vložením údajů do elektronické evidence je zapotřebí rozlišit lhůtu pro zaevidování údajů o náhradním plnění, které bylo v roce 2017 realizováno před nabytím účinnosti příslušné novely zákona o zaměstnanosti, tj. od 1.1.2017 do 30.9.2017 a po nabytí účinnosti, tj. od 1.10.2017.

Přechodné ustanovení novely zákona o zaměstnanosti ukládá dodavatelům náhradního plnění, aby údaje plnění, které bylo poskytnuto do 30. 9. 2017, zadali do evidence do 60 dnů od nabytí účinnosti této novely. Z dikce zákona o zaměstnanosti účinného od 1. 10. 2017 však vyplývá, že rozhodným termínem pro zadání náhradního plnění do elektronické evidence je den podání ohlášení o plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením ze strany odběratele. Jednoduše řečeno, odběratel v ohlášení o plnění povinného podílu může uvést pouze takové náhradní plnění, které již bylo dodavatelem vloženo do evidence náhradního plnění. Nejzazším termínem pro podání ohlášení za rok 2017 a tedy pro vložení údajů o náhradním plnění do evidence je 15. únor 2018.

Půjde-li o náhradní plnění, které bude realizované od 1. 10. 2017, ustanovení § 81 odst. 3 zákona o zaměstnanosti účinného od 1. 10. 2017 stanoví, že zaměstnavatelé s více než 50 % zaměstnanců na zřízených nebo vymezených pracovních místech, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, mohou pro účely náhradního plnění dodat své výrobky a služby pouze v případě, že nejpozději do 30 kalendářních dnů od zaplacení poskytnutého plnění vloží příslušné údaje do evidence. Z tohoto ustanovení vyplývá, že pokud dodavatel ve lhůtě 30 kalendářních dnů od zaplacení nevloží příslušné údaje do evidence, odběratel si náhradní plnění započítat nemůže. Nicméně právě z předmětné evidence odběratel získá průběžnou informaci o tom, zda byl či nebyl dodavatelem zahrnut do režimu náhradního plnění.

Bližší informace o nové právní úpravě a o důvodech jejího zavedení naleznete na text (mpsv.cz).

Manuál pro dodavatele a odběratele je k dispozici na Obecné informace k aplikaci Evidence náhradního plnění (uradprace.cz)

Další informace k zaměstnávání osob se zdravotní postižením se dočtete na těchto webových stránkách: 2009/27664-41 Zaměstnávání osob se zdravotním postižením (mpsv.cz).

zdroj: www.mpsv.cz